Reviderad 2018-05-25

Integritetspolicy
Svenska Draghundsportförbundet

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Svenska Draghundsportförbundet, orgnr: 817602-6840, Ytterbyvägen 7, 763 92 Hallstavik (nedan kallad förbundet) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för förbundets verksamhet. I förekommande fall är förbundet gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med RF, SDF och IF.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att förbundet ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Förbundet finns till för sina medlemsföreningar vilket innebär att personuppgifter kommer att hanteras för att kunna fullfölja det stöd och den service förbundet tillhandahåller. Det handlar exempelvis om tävlings- och utbildningsadministration, ekonomiska transaktioner och statistik.

Förbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i förbundet
 • Förbundsadministration
 • Deltagande och administrering av förbundets utbildningsverksamhet
 • Deltagande i tävlingsverksamhet
 • Administrering av tävlingslicenser
 • Förbundets arrangerade mötesplatser (utöver tävling och utbildning)
 • Ansökan och hantering av bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Kontakt med medlemsföreningar och enskilda medlemmar i föreningar
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilken information samlar vi in?
Användarinformation draghundsport.se – om du registrerar dig på www.draghundsport.se för att kunna logga in och få tillgång till rätt data/funktioner så behöver vi samla in namn, bostadsort, e-postadress (som används som användarnamn) samt personnummer (för att kunna identifiera dig vid licenshantering).

Följande information kan vi komma att samla in om dig:
Cookies
För att kunna använda vår webbsida måste din webbläsare tillåta cookies.
Enligt lagen om elektronisk kommunikation och dess förändringar ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om detta. På draghundförbundets webbplats används cookies för dem som använder våra sidor.
Cookies är små textfiler som sparas på din dator och innehåller information som vår hemsida behöver för att kunna vara säker på vem du är under tiden du är inloggad.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter
I våra webbverktyg finns möjlighet för oss att se statistik över hur våra sidor har använts och vad som är populärast att göra där. Detta utan att identifiera dig som person.

Vilka delar vi personuppgifter med?
Förbundet kan behöva dela personuppgifter med andra organisationer inom idrottsrörelsen, exempelvis Riksidrottsförbundet, distriktsidrottsförbund och/eller specialidrottsförbund, i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och din idrottsförening.

Om förbundet måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis bli aktuellt om du anmäler dig till en tävling i tredje land eller på annat sätt representerar förbundet internationellt.

Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Förbundet har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom förbundets verksamhet.

Ändamål med behandling
Laglig grund
Hantering av medlemskap i förbundet
Avtal
Förbundsadministration
Avtal
Deltagande och administrering av förbundets utbildningsverksamhet
Allmänt intresse vid statsbidrags-finansierad utbildning. Avtal för ev. övriga utbildningsaktiviteter.
Deltagande i tävlingsverksamhet
Avtal
Licenshantering
Avtal
Ansökan om bidrag
Avtal och rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljning
Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av förbundet
Allmänt intresse
Kontakt med förbundet
Intresseavvägning
Besök på vår hemsida
Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier
Intresseavvägning eller samtycke (i förekommande fall)

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Förbundet kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende förbundets behandling av dina personuppgifter. Förbundet ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får förbundet ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Ditt medlemskap på draghundsportförbundets hemsida.
Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap på förbundets hemsida, kontakta sdsf@draghundsport.se

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta sdsf@draghundsport.se för att utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende förbundets behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur förbundet arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer
Har du frågor om förbundets personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du sdsf@draghundsport.se.

Ändring i integritetspolicyn
Draghundsportförbundet förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att publicera den nya, reviderade, policyn på webbplatsen.

Ordlista, om du vill veta mer...