Kriterier

Förtjänsttecken och prestationsmärken

Märkesutdelning inom Svenska Draghundsportförbundet

1. Förtjänsttecken.
"För förtjänstfulla insatser"

1.1 Beslutande instans.
Beslutas och utdelas av förbundsstyrelsen.

1.2 Utdelning.
Förtjänsttecknet ska utdelas under högtidligare former, ex vis vid förbundsstämman eller vid större förbundsarrangemang.

1.3 Förslagsställare.
Förslag på person som ska erhålla förtjänsttecken kan lämnas till FS av klubbstyrelse, distriktsstyrelse, stadgeenliga kommittéer inom förbundet samt ledamöter i FS.

1.4 Register.
Märkena ska vara numrerade och ett register ska hållas på kansliet över utdelade märken.

1.5 Valörer.

  • Guld
  • Silver
  • Brons

1.6 Motiv för erhållande av förtjänsttecken.
Förtjänsttecken utdelas som en erkänsla för och en uppskattning av nedlagt arbete för den gemensamma målsättningen. Utmärkelsen är inte i första hand tänkt att utdelas som lön för en idrottsprestation, men det finns inget hinder för detta.
För att erhålla förtjänsttecken i guld erfordras mångåriga och mycket förtjänstfulla insatser inom förbundet eller för draghundsporten ur en mer allmän synvinkel. Det är naturligt att en person erhåller brons och silver innan guldmärke utdelas, men det är inget krav.
För att erhålla förtjänsttecken silver resp brons krävs förtjänstfulla insatser inom förbundet.
Förtjänsttecken kan även utdelas till person som verkat inom draghundsporten internationellt eller inom annat land.

1.7 Förtjänsttecken i brons.
Sedan 2003 får föreningar eller distrikt själva utdela förbundets förtjänsttecken i brons. Härvid skall distrikts eller klubbstyrelse beakta motiven enl. p 1.6 samt att märkena skall utdelas vid t.ex. årsmöte eller motsv. Förtjänsttecken beställs vid kansliet till en kostnad av 100 kr st. Vid beställning skall namn på de personer som skall tilldelas förtjänsttecknen anges.

2. Prestationsmärket.
"För framstående idrottsprestationer"

2.1 Beslutande instans.
Beslutas och utdelas av förbundsstyrelsen som en erkänsla och uppskattning för genomförda idrottsliga prestationer.

2.2 Utdelning.
Förtjänsttecknet ska utdelas under högtidligare former, ex vis vid förbundsstämman, större förbundsarrangemang.

2.3 Förslagsställare.
Förslag på person som ska erhålla prestationsmärke kan lämnas till FS av klubbstyrelse, distriktsstyrelse, stadgeenliga kommittéer inom förbundet samt ledamöter i FS.

2.4 Register.
Märkena ska vara numrerade och ett register ska hållas på kansliet över utdelade märken.

2.5 Valörer.

  • Guld
  • Silver
  • Brons

2.6 Motiv för erhållande av prestationsmärket.
Prestationsmärket utdelas som en erkänsla för och en uppskattning för en idrottsprestation av betydande art.
För att erhålla guldmärket erfordras utomordentliga idrottsliga framgångar av internationell klass. Det kan under särskilda omständigheter även finnas andra idrottsprestationer som kan belönas med denna utmärkelse. Det kan ses som naturligt att en person erhåller brons och silver innan guldmärke utdelas, men det är inget krav. För att erhålla silver resp brons krävs mycket framstående idrottsliga framgångar inom draghundsporten.
Prestationsmärket kan endast utdelas till person som tävlat för klubb ansluten till Svenska Draghundsportförbundet när prestationen gjordes.