Söka projektmedel och stöd

Återstartsstöd

Svenska Draghundsportförbundet har erhållit 1 910 000 kr för att återstarta draghundsverksamheten efter pandemin. Prioriterade områden kommer vara tävlingsverksamhet och utbildning.

För att få i gång tävlingsverksamheten, dvs få fler arrangörer och tävlingstillfällen inom alla stilar erbjuder vi bidrag i form av en fast summa samt bidrag för antalet starter.

Vi kommer även att göra en satsning på våra domare, vilket innebär att förbundet via domarkommittén kommer kunna ha en extra domare på våra tävlingar utan att det belastar föreningens tävlingsbudget. Syftet är att ge fler domare möjlighet att komma ut och döma och därmed samla på sig erfarenhet.

Som en del i utbildningssatsningen kommer arrangörer av fysiska grönt kort utbildningar att erhålla särskilt bidrag.

Vi vill även uppmuntra föreningar att komma igång med sin verksamhet och erbjuder bidrag för att genomföra en föreningsträff vars syfte är att föreningen ska kunna återsamlas efter pandemin och planera för en verksamhet efter pandemi.

Det kommer även att finnas möjlighet att ansöka om arrangemangsbidrag särskilt riktat mot återstart, tex prova på, uppvisning, mässdeltagande, ungdomsaktiviteter mm. För detta skickar ni en ansökan till sdsf@draghundsport.se och beskriver vad ni vill göra.

Förbundet kommer att avsätta en mindre del för att på olika sätt, vid behov kunna stötta föreningar, tex mentorer som stöd när man ska arrangera sin tävling.

Följande fördelningsnyckel gäller:
Barmarkstävling: 2 000 kr + 25 kr/start/dag
Nordisk tävling: 4 000 kr + 25 kr/start/dag
Släde MD/S 8 000 kr + 25 kr/start/dag
Släde LD 15 000 kr + 25 kr/start/dag

Bidrag för fysisk grönt kort utbildning: 2 000 kr, en utbildning per förening

Bidraget för föreningsträff: 1 500 kr, en träff per förening

Detta gäller from 1 juli 2021 tom sista december 2025, dvs även retroaktivt. Ansökan av bidrag sker genom att föreningen kontaktar SDSF kansli via mail och berättar vad man ämnar genomföra eller redan har genomfört. Utbetalning av tävlingsbidragen sker så snart resultatlistor rapporterats enligt rutin. En tävling per stil och förening gäller för det fasta bidraget, dvs en förening som har tre separata tävlingar, barmark, nordisk och släde kan erhålla tre fasta bidrag. Den delen av bidraget som baseras på antalet starter erhålls för alla starter som sker under säsongen, dvs även om föreningen har flera tävlingar i samma stil. SM tävlingar omfattas inte. För Grönt kort utbildning utbetalas bidraget när förening mailar information om att utbildningen är slutrapporterad till SISU.

Vid frågor eller ansökan är ni välkomna att kontakta SDSF kansli, sdsf@draghundsport.se.

Arrangemangsbidrag

Föreningar anslutna till SDSF har möjlighet att söka arrangemangsbidrag. Syftet med arrangemangsbidrag är att stödja arrangemang ekonomiskt då särskilda behov finns. Med särskilda behov menas t ex:

• Kostnader som ligger utanför normal budget, exempelvis någon form av investering eller åtgärd som måste göras för att arrangemanget ska gå runt ekonomiskt.

• Stöd för föreningar som vill arrangera en ny tävling eller aktivitet, nya föreningar premieras för att starta upp en verksamhet.

• Stöd för veterinärkostnader på arrangemang där krav på veterinär föreligger.

• Stöd för aktivitet som tydligt gynnar idrotten, exempelvis seminarier eller utbildningsinsatser för medlemmar.

All ansökan ska ske via blankett ”Ansökan om arrangemangsbidrag” som finns länkad. Denna ska tillsammans med budget och eventuellt andra relevanta bilagor insändas till kansliet via mail sdsf@draghundsport.se.

Ansökan kommer då handläggas och ni kommer får ett förhandsdbesked om bidragets storlek.

Efter genomfört arrangemang ska en redogörelse för arrangemanget insändas tillsammans med ekonomiskt utfall och andra relevanta bilagor (vid tävling ska exempelvis resultat vara inrapporterade). Skulle det uppstått oförutsedda händelser/kostnader som ej kunnat förutspås och som kraftigt påverkat arrangemangets ekonomi kan ni i samband med detta söka ett höjt bidrag. Efter att dessa uppgifter inkommit fastställs beslut och ersättning utbetalas.

Vid frågor kontakta arrangemangsansvarig Anna-Carin Lönn, anna-carin.lonn@draghundsport.se.

Projektmedel

Idrottslyftet, som under många år gett oss ekonomiska möjligheter att kunna utveckla och bedriva ungdomsverksamheten, har ersatts av ett nytt projektstöd som syftar till att skapa förutsättningar för föreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Även i år söker draghundsföreningar detta stöd hos RF-SISU, information finner ni här.

Det ni kan söka stöd för är:
• Uppstart och rekrytering
• Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer
• Utbildning via förbundet

Hos RF-SISU distrikten kan ni även söka stöd för:
• Projektstöd barn- och ungdomsidrott för att möjliggöra för IF att bedriva eller delta i idrottsövergripande projekt som involverar fler idrotter så som idrottsskolor eller organiserad spontanidrott för målgruppen
• Projektstöd för idrottsövergripande utbildningar
• Projektstöd inkludering för barn och ungdomar som bor i idrottssvaga områden.

Anläggningsstöd
Hos RF-SISU distriktet kan ni fortsatt även söka projektstöd till anläggningssatsningar.

Läs mer om bidrag på rf.se

Stimulansstöd SM-start
Alla föreningar har möjlighet att söka ett bidrag från SDSF för att motivera sina
ungdomar att starta på SM. Bidraget gäller alla stilar (barmark, nordiskt och släde)
och är på 1000 kr/start/ungdom upp t o m 25 år. Bidrag för genomförd SM start
ansöks efter genomförd tävling. Ansökan görs via mail till sdsf@draghundsport.se, i
ansökan berättar ni vilka som startat samt vad bidraget kommer att användas till.
Bidraget är tänkt som ett stimulansstöd för att öka antalet deltagare på SM och stötta
ungdomsverksamheten i föreningen och kan användas som t ex bidrag till startavgift,
resa, logi, ungdomsverksamhet i föreningen mm.

Ungdomsledamot
Er förening kan söka en ”bonuspeng” på 1000 kr/år om ni väljer in en ungdom
15-25år i er styrelse. Efter avslutat verksamhetsår skickar ni ett mail till
sdsf@draghundsport.se och bifogar årsmötesprotokoll för att få bidraget utbetalt.