Svenska Draghundsportförbundet

BAKGRUND
Svenska Draghundsportförbundet (SDSF) skall arbeta aktivt för en dopingfri verksamhet inom förbundet och anslutna föreningar samt upprätthålla en uppdaterad plan för antidopingarbetet som överensstämmer med de av Riksidrottsförbundet (RF) och Antidoping Sverige (ADSE) beslutade åtgärderna för att bekämpa all typ av doping.
Vidare skall SDSF samverka med det internationella draghundsportförbundet (International Federation of Sleddogsport; IFSS) och dess medlemsländer för att motverka spridning och bruk av doping för att behålla en dopingfri idrott också i framtiden.
Arbetet mot doping gäller både doping av idrottsutövare och hundar. Inom antidopingarbetet gällande hund sker ett samarbete inom ramen för Nationella Dopingkommissionen där Svenska Kennelklubben (SKK) , Svenska Hundkapplöpningssportens Centralorganisation och SDSF samverkar och utfärdar nationella antidopingregler. För doping av hundar så gäller utöver att prestationsförbättrande medel och åtgärder är förbjudna även djurskyddsaspekten. Tävlande med sjuka eller skadade djur är förbjudet. För detaljer hänvisas till IFSS (www.sleddogsport.net)  hemsida och Svenska Kennelklubbens hemsida (www.skk.se).

ORGANISATION
- Förbundsstyrelsen utfärdar övergripande riktlinjer och direktiv för antidopingarbetet och utser antidopingansvarig.
- Ordförande i förbundsstyrelsen har det yttersta operativa ansvaret för genomförandet av antidopingarbetet.
- Antidopingansvarig inom förbundet har ansvaret för att riktlinjer och antidopingprogram marknadsförs och sprids. Antidopingansvarig bör ha medicinsk kompetens.
- Det internationella förbundet (IFSS) har en antidoping committee med uppgift att årligen se över och uppdatera antidopingreglementet, hålla regler och procedurer uppdaterade i förhållande till WADA, vara rådgivande till medlemsorganisationer i dopingfrågor samt följa upp dopingfall som blivit kända. Antidopingansvarig i det svenska förbundet är generalsekreteraren. Owe Johnsson är förbundsläkare. Han deltar även i antidopingarbetet i det internationella förbundet.
-Kontaktperson i dopingfrågor är generalsekreteraren i SDSF

JURIDISKA ASPEKTER
Idrottsutövare som befinns dopad, eller den som hjälper en idrottsutövare att dopa sig, bestraffas enligt RF:s stadgar. Svensk antidoping utreder och anmäler i tillämpliga fall ärenden enligt RF:s stadgar. Dömande instans är RF:s Dopingnämnd, vid förenklat bestraffningsförfarande kan den misstänkta välja att avstå prövning hos RF och Antidoping Sverige fastställer i dessa fall bestraffningen. Domslut kan överklagas till, Riksidrottsnämnden (RIN). I vissa fall kan överklagande ske till den internationella skiljedomstolen Court of Arbitration for Sport (CAS).

Bestraffning kan ådömas även annan person som hindrar eller försvårar genomförande av dopingkontroll eller på annat sätt bryter mot föreskrifterna för genomförande av dopingkontroll genom att inte följa dopingkontrollants anvisningar.
Mer om bestraffningar finns på Antidoping Sveriges hemsida (www.antidoping.se), RF:s hemsida (www.rf.se) och IFSS:s hemsida (www.sleddogsport.net).

Vad händer om provet på hund är positivt?

Vid positivt testresultat är det förbundets antidopingansvarige:
- som handlägger ärendet 
- som informerar förbundets styrelse, förbundskaptener och ansvarig förbundsläkare 
- samt ansvarar för att direkt kontakt tas med den aktive och meddelar honom/henne tävlingsförbud tills dess att ett beslut föreligger. 
- som ansvarar för att denna information ges konfidentiellt till den aktives förening.  

Antidopingansvarig i SDSF utreder ärendet och ger disciplinnämnden (DN) ett underlag för beslut. DN fattar beslut om bestraffning. I det fall antidopingansvarig är ledamot av DN får vederbörande inte delta i beslutet. Beslutet kan överklagas till riksidrottsnämnden (RIN)

Person inom landslag och Team Sweden skriver kontrakt som innehåller överenskommelse om att avstå från doping, redovisa ev. läkemedel som används och ev. kosttillskott, samt att vara informerad om dopingreglementen både gällande utövare och tävlingsredskapen (hundar). I förbundskaptenernas kontrakt ingår att aktivt arbeta mot doping.

Läger och samlingar för landslag och Team Sweden rapporteras avseende tid och plats till Antidoping Sverige. Ansvarig för detta är elitansvarig.

DOPINGKONTROLLER
Draghundsporten kräver av utövaren en långvarig fysisk insats, med hög muskulär kapacitet, bra syretransport, bra balans och förmåga att fatta snabba beslut. Dopingrisken gäller framför allt medel som ökar muskeluppbyggnad (ex. anabola steroider och tillväxthormon) och medel som ökar syretransporten (ex. bloddoping, erytropoetinanaloger, kobolt). Vid långdistans i slädhundstil utsätts föraren för sömnbrist vilket innebär att det finns risk för doping med centralstimulerande medel.

Det finns inga starka ekonomiska eller andra incitament för doping av utövare eller av hundar. Risken för att bli dopad av kosttillskott är den stora risken.

I första hand bör prover tas vid nationella mästerskap och andra stora tävlingar.

I nuläget ser vi inga skäl för vare sig förbundet eller enskilda föreningar att begära ytterligare provtagning från Antidoping Sverige.

HANDLINGSPROGRAM
- Antidopingprogrammet uppdateras årligen. Ansvarig: förbundsstyrelsen.
- Elitgruppen, förbundsläkare och antidopingansvarig skall upprätta en årlig plan för att skapa en uppdaterad och fördjupad kunskap till alla i Team Sweden och landslag.

Samtliga landslagstrupper informeras i samband med samlingar av landslag och Team Sweden. I samband med träningsläger informeras ungdomar och övriga tävlingsaktiva (obligatorisk programpunkt). Information till övriga tävlingsaktiva sprids via hemsidan.

I samtliga ledar- och tränarutbildningar finns moment som behandlar antidopingarbete med.

Föreningarna ska uppmuntras att genomföra Antidoping Sveriges utbildning ”Vaccinera klubben”

AVTAL
Samtliga tävlande som blir uttagna i landslag eller Team Sweden får underteckna ett avtal som innehåller avsnitt om att de skall känna till RF:s antidopingregler (utövare) och förbundets antidopingregler (hund). Samtliga i landslag och Team Sweden skall genomföra Antidoping Sveriges utbildning "RenVinnare". I kontraktet framgår också att om man ertappas med dopingförseelse, blir man omedelbart utesluten och ersättningsskyldig för de kostnader förbundet haft för individen vid det aktuella uppdraget.

Uppdaterad: 2022-11-04