Att arrangera

När ni som förening funderar på att arrangera något så finns det stöd att få. Det finns mentorer som gärna delar med sig av sina erfarenheter och i arrangemangspärmen finns många råd. Ett ekonomiskt stöd går att söka i form av arrangemangsbidrag.

From 29 september har regeringen och folkhälsomyndigheten tagit bort restriktionerna för tävlingar. För draghundsporten innebär det att det nu är fritt för alla att tävla och därför kommer de restriktioner som funnits att tas bort.

Fortsatt gäller att det kan förekomma lokala restriktioner och smittskyddsregler och det är viktigt att dessa efterlevs samt att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd följs. Ytterligare information finns på Riksidrottsförbundets hemsida.

Här finner ni kontaktuppgifter till mentorer inom SDSF. 

Föreningar anslutna till SDSF har möjlighet att söka arrangemangsbidrag. Syftet med arrangemangsbidrag är att stödja arrangemang ekonomiskt då särskilda behov finns. Med särskilda behov menas t ex:

• Kostnader som ligger utanför normal budget t ex någon form av investering eller åtgärd som måste göras för att arrangemanget ska gå runt ekonomiskt

• Stöd till nya föreningar som vill genomföra en tävling eller aktivitet

• Stöd för veterinärkostnader där krav på veterinär finns

• Stöd för aktivitet som tydligt gynnar sporten exempelvis seminarier  

All ansökan ska ske via blankett ”Ansökan om arrangemangsbidrag” som finns länkad nedan.

När man söker arrangemangsbidrag ska budget och en kort skrivelse där man berättar om arrangemanget och vad man tänkt att ha bidraget till bifogas. Bidragets storlek baseras på inskickad budget.

Arrangemangsbidraget ska sökas innan arrangemanget genomförs. Skulle det uppstå oförutsedda händelser/kostnader som ej kunnat förutspås och som kraftigt påverkat arrangemangets ekonomi kan bidraget sökas i efterhand.

När arrangemanget är avslutat skickas en redogörelse på hur det gått enligt den överenskommelse som gjorts när bidraget beviljades. Gäller arrangemangsbidraget en tävling skall resultaten vara inrapporterade till SDSF i rätt format enligt instruktion. Först efter detta är gjort utbetalas bidraget. 

Fyll i och maila sedan in denna blankett till hans.pettersson@draghundsport.se

Är ni sugna på att få WCP-status på eran tävling? Ansökan om detta ska först skickas till SDSF. För barmarkstävlingar ska detta göras senast den 1/6 och för snötävlingar senast den 1/9. Blankett för ansökan till SDSF finns i dokumentarkivet, mappen Arrangemang. Efter ansökningstidens utgång så fördelar SDSF:s förbundsstyrelse vilka arrangemang i Sverige som får ansöka om WCP-status hos det internationella förbundet, IFSS. De arrangörer som SDSF:s utsett skickar därefter en ansökan till IFSS och ett intyg från SDSF bifogas till ansökan. Information om WCP och hur en ansökan till IFSS går till finns på IFSS hemsida.