Ordlista Integritetspolicy

Enligt datainspektionens definitioner https://www.datainspektionen.se/ordlista/

Behandling (av personuppgifter)
Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring.

Cookie
En liten textfil som en webbserver skickar till din webbläsare. Filen sparas på hårddisken i din dator, antingen bara under tiden du besöker webbplatsen (så kallad sessioncookie) eller för en längre tid. Cookies används bland annat för att spara inställningar du har gjort på webbplatsen, för att se vilka sidor du har besökt tidigare för att vid nästa besök leda dig till nyheter inom ditt intresseområde (till exempel nya böcker) samt för att ge webbplatsen bättre statistik över antal besökare.

Data
Uppgifter eller information om något, oftast i samband med mätningar eller rapportering, exempelvis personuppgifter. Data är alltså inte synonymt med dator.

Intresseavvägning
Den som ska behandla personuppgifter har ett intresse av att utföra behandlingen. Detta intresse ska ställas (vägas) mot de registrerades intresse av integritetsskydd.

IP-adress
Protokoll som reglerar datatrafiken (IP = Internet Protocol). Varje internetanslutning tilldelas ett IP-nummer, som motsvarar telefonnumret i telenätet.

Känsliga personuppgifter
Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt sådana personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.

Personlig integritet
Det finns ingen allmänt vedertagen definition på begreppet personlig integritet. Integritet är en inre egenskap som är olika hos olika individer. "Rätten att få vara i fred" är en vanlig tolkning. "Rätten att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och inte utsättas för kränkande behandling" är en annan.

Personuppgifter
All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en (fysisk) person som är i livet. Även bild- och ljuduppgifter om en (fysisk) person räknas som personuppgifter, även om inga namn nämns. Krypterade eller kodade uppgifter är också personuppgifter om någon har en nyckel som kan koppla dem till en person.

Personuppgiftsansvarig
Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen, det vill säga syftet med, och medlen för behandlingen av personuppgifter. Observera att det nästan alltid är en juridisk person, en myndighet, ett företag eller en organisation som är personuppgiftsansvarig. Minnesregel: Det är den personuppgiftsansvarige som ska betala skadestånd till en registrerad som har blivit skadad eller kränkt av behandlingen.

Personuppgiftsbiträde
Den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

(Den) registrerade
Den som en personuppgift avser.

Samtycke
Med samtycke menas varje slag av frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken den som registreras, efter att ha fått information, godtar behandling av personuppgifter som rör hen.

Tredje land
En stat som inte ingår i EU eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detta innebär alla länder utanför de 25 EU-staterna samt Norge, Island och Liechtenstein.